Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Pedagogų tarybos nariai 2020 m.m. - 2021 m.m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.   Pavaduotojas ugdymui pirmininkas
2.   Matematikos mokytojas sekretorius
3.   Fizikos mokytojas narys
4.   Lietuvių kalbos mokytojas narys
5.   Anglų kalbos mokytojas narys
6.   Vokiečių kalbos mokytojas narys
7.   Informacinių technologijų mokytojas narys

Pedagogų taryba:

 • aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;
 • analizuoja Lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 • analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
 • skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
 • kartu su Lopšelio-darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu ir kitais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 • numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis;
 • atviru balsavimu renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;
 • teikia Lopšelio-darželio administracijai, atestacijos komisijai siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo; 
 • pritaria Lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėms. 
Atnaujinta: 2024-07-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Pasaulis