Asmens duomenų apsauga

Informacija

Vilniaus lopšelis - darželis „Aušrelė“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Vilniaus lopšelis - darželis „Aušrelė“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Veiklos sprendimai“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. jurate@veiklos-sprendimai.lt, tel. nr. +370 612 06177.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis;
 3. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 4. prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 5. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
 6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
 7. teisę į duomenų perkeliamumą;
 8. nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 9. pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Patvirtintos pavyzdinės duomenų subjekto prašymų formos.

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:46 38.89 KB
Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:46 51.14 KB
Vilniaus lopšelis-darželio “Aušrelė” Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-04-30 16:14:46 24.34 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” tinklapio Privatumo politika 2021-04-30 16:14:47 25.55 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:47 91 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” formos pasirašyti tėvams 2021-04-30 16:14:47 20.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Pasaulis