Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

 

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Gaižutienė

Pirmininkės pavaduotoja – logopedė Irena Rudytė

Sekretorė – Rasa Pranckūnienė

Nariai:

Direktorė  Raimonda Šilalienė

Psichologė   Lina Kazlauskienė

Mama Jolita Bandzevičiūtė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Asta Sirvydienė

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jolita Stankevičiūtė

 

Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Lopšelio-darželio direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos narius gali siūlyti Lopšelio-darželio taryba. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Komisijos veiklos forma – posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Komisijos nutarimai priimami Komisijos narių balsų dauguma.

Komisija vykdo šias funkcijas:

remdamasi Lopšelio-darželio turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Lopšelio-darželio ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Lopšelio-darželio bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

 kiekvienais metais tvirtina Komisijos veiklos planą, nustatydama prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, ir už jo įgyvendinimą atsiskaito Lopšelio-darželio direktoriui;

rūpinasi pozityvaus Lopšelio-darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Lopšelio-darželio vadovui dėl saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

organizuoja Lopšelio-darželio bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Lopšelyje-darželyje dirbantiems pedagogams;

gavusi tėvų (kitų įstatyminių atstovų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo (-si) procese, įvertinimą, prireikus kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

organizuoja ir koordinuoja ugdymo (-si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (kitai įstatyminiais atstovais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą
Lopšelyje-darželyje;

teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

 įvykus krizei Lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir (ar) pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Lopšelio-darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Lopšelio-darželio bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

bendradarbiauja su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis, Vilniaus miesto vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą Savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Atnaujinta: 2021-04-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Pasaulis