Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai, pedagogai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas pirmininkas.

Metodinės tarybos pasitarimai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Pasitarimus inicijuoja metodinės tarybos pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinė taryba:

 • nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, posėdžių vietą ir laiką;
 • inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Lopšelyje-darželyje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su pedagogų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
 • prireikus vertina auklėtojų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
 • nustato auklėtojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus;
 • teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Lopšelio-darželio direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
Atnaujinta: 2024-07-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Pasaulis